Politisk arbeid

EL og IT Forbundet Distrikt Trøndelag har, siden forbundet ble stiftet og distriktsorganisasjonen etablert, vært bevisst på at politisk arbeid er en forutsetning for å nå våre mål. Lovgivning og politiske vedtak legger mye av grunnlaget for fagbevegelsens rammebetingelser, og den økonomiske politikken som føres har stor betydning for sysselsetting og lønnsutvikling. Dette betyr at en fagbevegelse som ikke deltar på den politiske arenaen, ikke gjør en god jobb for å sikre medlemmene gode lønns- og arbeidsvilkår.

EL og IT Forbundet har vedtektsfestet at organisasjonen ikke er knyttet til noe politisk parti, og historien viser at det er like viktig å være en politisk pådriver for medlemmenes interesser uansett hvem som sitter med regjeringsmakta i landet.

På årsmøtet i EL og IT Forbundet Distrikt Trøndelag vedtas hvert år en politisk plattform for distriktet, som ligger som en rettesnor for det politiske arbeidet i det kommende året.