Organisasjon

EL og IT forbundet er tilsluttet LO, og har i alt 40200 medlemmer. Landsmøtet har den høyeste myndighet i forbundet, og samles hvert 4. år, det siste ble avholdt i Oslo 08.-11. mars 2019. Mellom landsmøtene er det landsstyret som legger handlingsplaner, bestemmer budsjett og fastsetter den politikken forbundet skal føre i perioden. Forbundsstyret har 19 medlemmer som møtes omtrent hver måned, og har ansvaret for å iverksette de tiltak, planer og den politikk landsmøtet og landsstyret har bestemt. Den daglige driften av forbundskontoret er det den valgte ledelsen som har ansvaret for. Den valgte ledelsen består av leder, nestleder, hovedkasserer, leder for utviklingsavdelingen og leder for forhandlingsavdelingen.

Forbundet er delt inn i 13 distrikt, hvorav Distrikt Trøndelag med ca. 5110 medlemmer er det tredje største. På landsmøtet 2019 ble Eystein Garberg, Venke Heimdal og Sandra Åberg Kristiansen (1. vara) fra vårt distrikt valgt som forbundsstyremedlemmer. I august 2019 valgte forbundets ungdomskonferanse Sandra som ungdomsleder, og hun fikk derfor permisjon fra vervet i forbundsstyret.

Distriktet velger sine landsstyremedlemmer, og etter årsmøtet i 2022 er Kim Olav Johansen, Hanne-Lise Fahsing, Knut Egil Sjøli, Runar Andreas Lein, Klaus Jensvold og May-Iren Arnøy våre landsstyremedlemmer. De to forbundsstyrerepresentantene fra vårt distrikt tiltrer også landsstyret.

Organisasjonsleddene i EL og IT Forbundet Distrikt Trøndelag velger sine representanter til årsmøte og representantskap, som er det høyeste organ i distriktet. Styret med 9 styremedlemmer og 6 vara, samt utvalgene velges på distriktets årsmøte.